Logo

Yleiset käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot ("Käyttöehdot") koskettavat Jiildi Oy:n Jiildi.com-palvelua ("Palvelu”). Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen Jiildi Oy:n ("Palveluntarjoaja") ja Palvelun käyttäjän ("Käyttäjä") välillä. Käyttöehdot sisältävät Palvelun sovellettavat yleiset ehdot. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää Käyttäjän käyttäessä Palvelua.

1. Yleistä

Jiildi -palvelu sisältää ilmoitusten muodossa tietoja asunnoista, autopaikoista, toimitiloista ja muista kohteista, jotka ovat tai ovat olleet Palvelussa listattuna. Ilmoitusten sisällöstä vastaavat ilmoitusten tekijät.

2. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelu on lähtökohtaisesti käytössä viikon jokaisena päivänä. Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa Palvelu pois käytöstä päivityksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Palveluntarjoaja ei anna takuita Palvelun toiminnasta eikä se takaa, että Palvelu toimii ilman virheitä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä kuten sen rakennetta ja ulkoasua. Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii viestimään Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista Käyttäjälle etukäteen. Muutokset astuvat voimaan heti niiden toteutuessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen tai korvata Palvelu uudenlaisella ratkaisukokonaisuudella. Palveluntarjoaja pidättää täyden oikeuden Käyttöehtojen muodostaman sopimuksen irtisanomiseen.

Palveluntarjoaja voi poistaa Palvelusta aineiston, jonka julkaisemisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt, on vahingollista Palveluntarjoajalle tai joka on lain vastaista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien välisen keskinäisen viestinnän tai kolmansille osapuolille Käyttäjän mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua Käyttöehtojen puitteissa. Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään toimimaan Käyttöehtojen ja lain mukaisesti. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen valvomaan miten Käyttäjä käyttää Palvelua. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus valvoa miten Käyttäjä käyttää Palvelua.

Palvelussa ei saa esittää lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänellä on kaikki tekijän- ja muut oikeudet ja/tai suostumukset oikeudenhaltijoilta materiaaliin jota julkaisee Palvelussa.

Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista. Jos ilmenee, että Käyttäjä rikkoo Käyttöehtoja Palvelua käyttäessään Palveluntarjoaja pidättää oikeuden käyttäjätilin välittömään sulkemiseen tai sen rajoittamiseen.

3. Käyttäjätiedot

Osa palvelun käytöstä edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajan pyytämät tiedot oikein ja ajantasaisina. Käyttäjä vastaa niistä virheistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia.

Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, jonka kautta Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Käyttäjällä saa olla palvelussa yksi käyttäjätili. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

4. Ilmoitukset

Käyttäjän ilmoitus pyritään julkaisemaan Palvelussa mahdollisimman pian ilmoituksen jättämisen jälkeen jos sen sisältö on näiden käyttöehtojen ja muiden oleellisten sääntöjen mukainen. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta julkaista ilmoitusta, jos ilmoitus ei ole näiden käyttöehtojen tai muiden oleellisten säännösten tai Suomen lain mukainen.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää ilmoitusta haluamallaan tavalla omassa markkinoinnissaan. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Käyttäjän ilmoitusten ilmoittamaa vuokra-arviota ylläpitääkseen Palvelun laatua. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta ilmoitusta tai muokata sitä, jos se katsoo, että ilmoitus on harhaanjohtava, Palveluun sopimaton tai on näiden Käyttöehtojen vastainen.

Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle oikeudet ilmoituksiin. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti vastuussa rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisesti materiaalin sisällöstä, jonka hän on julkaissut.

5. Maksulliset palvelun osat

Maksullisten ominaisuuksien hinnat (kuten maksullinen kohteen ilmoittaminen) ilmoitetaan kunkin palvelun osan kohdalla erikseen.

Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan Palvelun hinnoittelua tai laskutusperusteita oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Käyttäjälle parhaaksi katsomallaan tavalla hyvissä ajoin etukäteen.

Käyttäjällä ei ole Palvelun kautta ostettujen maksullisten palvelujen peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun kyseessä oleva palvelu on sähköisesti toimitettu. Toisin sanoen, kohteen Palveluun julkaisun jälkeen Käyttäjällä ei ole peruuttamisoikeutta.

Mikäli Käyttäjälle toimitetun maksullisen palvelun käyttö estyy olennaisesti Palveluntarjoajan vastuulla olevasta Palvelun häiriöstä johtuen, Käyttäjällä on hyvityksenä oikeus maksullisen palvelun käyttöoikeuden pidennykseen keskeytyksen ajalta.

Käyttäjän halutessa hyvitystä ostamastaan ilmoituksesta tai muusta maksulliseta palvelusta, hänen täytyy reklamoida tapahtumasta Palveluntarjoajan asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@jiildi.com) kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemissesta.

6. Immateriaalioikeudet

Palveluntarjoaja tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien Palveluun ja sen materiaaliin liittyvät tavaramerkit, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet joka on Palvelussa ("Aineisto"), lukuun ottamatta Käyttäjän tuottamaa sisältöä.

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua Käyttöehtojen mukaisella tavalla. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelun Aineistoa vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat Palvelun tavanomaisen käytön piiriin. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään muita oikeuksia Aineistoon Käyttäjälle.

Julkaisemalla Käyttäjän tuottamaa sisältöä Palvelussa, kuten ilmoituksia, tekstejä, kuvia, ja/tai muuta materiaalia ("Käyttäjän Tuottama Sisältö"), Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ilman erillistä̈ korvausta rajoittamattoman oikeuden hyödyntää kaikilla tavoilla Käyttäjän Tuottamaa Sisältöä. Palveluntarjoajalla on esimerkiksi oikeus muokata, muotoilla, tallentaa, kopioida, siirtää ja/tai luovuttaa edelleen Käyttäjän Tuottamaa Sisältöä sekä laittaa Käyttäjän Tuottama Sisältö yleisesti saataville Palveluntarjoajan eri kanavissa. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa nämä oikeudet edelleen yhteistyökumppaneilleen.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjän Tuottamaa Sisältöä vapaasti markkinoinnissa. Käyttäjän Tuottaman Sisällön oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla myös Käyttäjän tuottaman sisällön Palvelusta poistamisen jälkeen. Käyttäjä luopuu kaikista korvausvaatimuksista, jotka koskevat Käyttäjän Tuottaman Sisällön käyttöä Palveluntarjoajan toimesta.

Käyttäjän tulee olla varma, että Käyttäjän Tuottama Sisältö ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia (esimerkiksi immateriaalioikeuksia), tai lakeja ja että ne ovat yleisesti hyvän tavan mukaisia. Käyttäjä vakuuttaa, että Käyttäjän Tuottaman Sisällön käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, ja että sillä on oikeus myöntää käyttöoikeus Käyttäjän Tuottamaan Sisältöön Palveluntarjoajalle.

Rekisteröityneillä Käyttäjillä on oikeus sijoittaa esimerkiksi omiin verkkokanaviinsa linkkejä omaan Palvelussa olevaan Käyttäjän Tuottamaan Sisältöön.

7. Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja voi peruuttaa käyttäjätunnuksen mikäli Käyttäjä on toiminut Käyttöehtojen tai lain vastaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus maksullisten palvelun osien maksujen laiminlyönnistä johtuen.

Mikäli Käyttäjä ei ole käyttänyt Palvelua kuuteen (6) kuukauteen, Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan mitätöidä Käyttäjän käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi tämän jälkeen halutessaan rekisteröityä uudelleen Palveluun. Käyttäjän käyttäjätunnus poistetaan automaattisesti käyttöoikeuden päättyessä.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta näiden Käyttöehtojen immateriaalioikeuksien omistusoikeuksia sekä Palveluntarjoajan Aineistoon ja Käyttäjän Tuottamaan Aineistoon liittyviä käyttöoikeuksia ja vastuunrajoitusta koskevat säännökset jäävät voimaan ilman ajallista rajoitetta.

Palvelun käyttöoikeuden lakkaaminen ei vapauta Käyttäjää maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän sopimusrikkomuksen johdosta Palveluntarjoajalla on oikeus olla antamatta Käyttäjälle pääsyä Palveluun.

8. Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun ja sen sisällön "sellaisena kuin se on" mutta ei anna mitään takuita tai vakuutuksia Palvelun toiminnasta. Palveluntarjoaja ei esimerkiksi vastaa Palvelun keskeytyksettömästä ja virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvariskeistä tai Palvelun sisältämän sisällön oikeellisuudesta muilta osin kuin pakottava lainsäädäntö edellyttää.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, joita Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuu Palvelun käyttämisestä tai Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista taikka tiedoista ilmoituksissa, joita Palvelun kautta on saatavilla taikka mistä tahansa muista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun yhteydessä.

Käyttäjä on velvoitettu korvaamaan kolmansille osapuolille ja Palveluntarjoajalle aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta teosta tai laiminlyönnistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä ja jota Palveluntarjoajan ei voida kohtuudella olettaa ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä.

9. Evästeet ja henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Palveluntarjoajan tietosuojaselosteen ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisella tavalla. Palveluissa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

10. Muutokset käyttöehdoissa

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muokata ja muuttaa Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan heti, kun niistä on ilmoitettu Palvelussa tai sen eri kanavissa. Palveluntarjoaja voi myös ilmoittaa Käyttöehtojen muutoksista Käyttäjälle Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, Käyttäjällä on oikeus luopua Palvelun käytöstä. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua sen jälkeen kun muutokset ovat astuneet voimaan.

11. Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Jos Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

12. Käyttöehtojen voimassaolo

Käyttöehdot astuvat voimaan 19.10.2023 alkaen ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

13. Yhteystiedot

Käyttäjä voi lähettää Palvelua koskevat reklamaatiot tai kysymykset Käyttöehdoista Palveluntarjoajalle ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun osoitteeseen asiakaspalvelu@jiildi.com

Yrityksen tiedot: Jiildi Oy asiakaspalvelu@jiildi.com Y-tunnus: 3386495-6 Helsinki Suomi